Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Huurbeëindiging

Relevante categorieënZoeken op tags


Huurbeëindiging in onderling overleg
Huurbeëindiging door de huurder
Huurbeëindiging door de verhuurder
Huurbeëindiging in onderling overleg
Hoe wordt de huur in onderling overleg beëindigd?


Om met het gemakkelijkste te beginnen. De huur kunt u altijd beëindigen in onderling overleg. Verhuurder en huurder spreken bijvoorbeeld telefonisch of via een korte briefwisseling af, dat op een bepaalde datum de huur eindigt en dat de huurder op die datum de woning leeg aan de verhuurder zal opleveren. In deze situatie gelden geen verplichtingen over de opzegtermijn of over het versturen van een aangetekende brief. Bevestig voor de zekerheid altijd de opzegging en de gemaakte afspraken per aangetekende brief.
Dit is het beste bewijs dat de huur is opgezegd. Zo voorkomt u problemen achteraf.


Huurbeëindiging door de huurder
  • Hoe lang is de wettelijke opzegtermijn voor de huurder?

  • Hoe moet de huurder de huur opzeggen?

  • Kan de huur die voor bepaalde tijd is aangegaan door de huurder of de verhuurder tussentijds worden opgezegd?

Hoe lang is de wettelijke opzegtermijn voor de huurder?
De wet schrijft voor, dat de opzegtermijn voor de huurder gelijk is aan de betalingstermijn voor de huur. Als de huur per maand moet worden betaald, dan is de opzegtermijn dus één maand. De opzegtermijn mag niet korter zijn dan één maand en niet langer dan drie maanden. Bepalingen in een contract die in het nadeel van de huurder afwijken van deze wettelijke regeling zijn ongeldig. De huur moet per de eerste van de maand worden opgezegd, tenzij dat in het huurcontract anders geregeld is.

De opzegtermijn van de huurder is gelijk aan één betalingstermijn; meestal één maand.

Hoe moet de huurder de huur opzeggen?
De huurder moet opzeggen door een aangetekende brief aan de verhuurder te sturen. Het is belangrijk dat u zich aan deze verplichting houdt. De verhuurder hoeft namelijk met een andere vorm van huuropzegging niet akkoord te gaan, zodat de huur niet eindigt en u misschien later nog één of enkele maanden huur moet betalen.

Kan de huur die voor bepaalde tijd is aangegaan door de huurder of de verhuurder tussentijds worden opgezegd?
Nee, dit kan in principe niet. Het kan natuurlijk wel als de verhuurder gewoon instemt met tussentijdse opzegging. Regelmatig komt de situatie voor dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimumtermijn van bijvoorbeeld één jaar is aangegaan. Ook dan kan de huur in de regel pas na dat jaar worden opgezegd. In sommige situaties geldt deze regel niet. Als de verhuurder een onredelijk lange minimumtermijn bedongen heeft, is het mogelijk dat de rechter akkoord gaat met de eerdere huurbeëindiging door de huurder.

Huurbeëindiging door de verhuurder
  • Moet de verhuurder altijd de huur opzeggen?

  • Hoe moet de verhuurder de huur opzeggen?

  • Wat is de opzegtermijn voor de verhuurder

  • Geldt de opzeggingstermijn ook als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt?

Moet de verhuurder altijd de huur opzeggen?
Ja, als de verhuurder de huur wil beëindigen, moet hij altijd eerst de huur opzeggen. Ook als de huurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan. Als de verhuurder dat niet doet, blijft de huurovereenkomst van kracht, ook nadat de bepaalde tijd die was afgesproken (bijvoorbeeld een jaar), verlopen is.

Hoe moet de verhuurder de huur opzeggen?
Net als de huurder moet de verhuurder door het versturen van een aangetekende brief (of via de deurwaarder) de huur opzeggen.
In de brief moet de verhuurder de redenen van de opzegging vermelden. Er bestaan maar een aantal redenen waarom de verhuurder de huur kan opzeggen.

Wat is de opzegtermijn voor de verhuurder?
De opzegtermijn voor de verhuurder is 3 maanden + 1 maand extra voor elk vol jaar dat de huur geduurd heeft, met een maximum van 6 maanden. Dus na 2 jaar is de opzegtermijn voor de verhuurder 5 maanden, na 3 jaar is ze 6 maanden en na 10 jaar is ze nog steeds 6 maanden. Bepalingen in een contract die afwijken van deze wettelijk voorgeschreven opzegtermijnen zijn ongeldig.

Geldt de opzegtermijn ook als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt?
Als de huurder zijn verplichtingen niet nakomt (wanprestatie pleegt, zoals dat officieel heet) is de procedure anders. Een voorbeeld van wanprestatie door de huurder is het niet betalen van de huur. De verhuurder kan aan de rechter vragen de huurovereenkomst te ontbinden, omdat de huurder wanprestatie pleegt. De verhuurder hoeft dan de huurder de huur niet op te zeggen en hoeft zich niet aan de opzegtermijn te houden.
Alleen als de rechter uitspreekt dat er sprake is van wanprestatie gelden de hierboven beschreven regels over huurbeëindiging door de verhuurder niet.

Bron: Woonbond - Gelezen: 56305x - 01/01/1970 - [Omhoog]