Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Geliberaliseerde huurprijzen

Relevante categorieënZoeken op tags


* Wanneer is de huurprijs van uw woning geliberaliseerd?
* Is de huurprijs van uw woning wel terecht geliberaliseerd?
* Hoe vaak kan de verhuurder de geliberaliseerde huurprijs verhogen?
* Bestaat de mogelijkheid de geliberaliseerde huurprijs te verlagen?
* Wanneer kunt u toch de huurcommissie inschakelen bij geliberaliseerde woningen?
* Hoeveel servicekosten moet de huurder van een geliberaliseerde woning betalen?
Wanneer is de huurprijs van uw woning geliberaliseerd?


De huurprijs van uw woning is in twee gevallen geliberaliseerd. Allereerst als u op of na 1 juli 1994 een woning bent gaan bewonen met een huurprijs boven de toen geldende huursubsidiegrens. Daarnaast als u huurder bent van een zelfstandige nieuwbouwwoning (dus geen kamer) die op of na 1 juli 1989 voor het eerst bewoond is met een huurprijs boven de huursubsidiegrens van het betreffende jaar. De huursubsidiegrens wordt ieder jaar op 1 juli aangepast. De huursubsidiegrens per 1 juli 2003 is euro 585,24


Is de huurprijs van uw woning wel terecht geliberaliseerd?

Een vraag die u zich kunt stellen is of uw woning terecht geliberaliseerd is. De bedoeling van de huurprijsliberalisatie is immers om de huurprijs van duurdere huurwoningen te liberaliseren. Als duurdere huurwoning geldt een woning met een huurprijs boven de huursubsidiegrens. Het is dus niet de bedoeling dat woningen die volgens het puntensysteem een maximumhuur hebben die onder de huursubsidiegrens ligt, ook geliberaliseerd worden.
Dat is in het algemeen het geval als de woning minder dan 130 punten telt volgens het puntensysteem.

Om te achterhalen of een woning terecht geliberaliseerd is, moet de huurder de huurcommissie vragen om de afgesproken huurprijs te beoordelen. Let wel, dat moet gebeuren binnen zes maanden na de ingangsdatum van de huurovereenkomst. Als de termijn van zes maanden verstreken is kan de huurder niet meer bij de huurcommissie terecht en is de liberalisatie onverkort van toepassing, ook al is deze liberalisatie niet terecht.
Bij secretariaten van huurcommissies zijn standaardformulieren voor deze procedure verkrijgbaar. De huurcommissie neemt een verzoek pas in behandeling als de huurder 11 euro legeskosten heeft betaald.

Als de huurcommissie oordeelt dat de maximum huurprijs van uw woning volgens het puntenstelsel onder de huursubsidiegrens ligt, stelt de huurcommissie de huurprijs vast op het niveau dat gezien het puntental van de woning redelijk is.
De door de huurcommissie vastgestelde huurprijs geldt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst.
Als de huurcommissie echter oordeelt dat de maximumhuur volgens het puntensysteem boven de huursubsidiegrens ligt, blijft de tussen u en uw verhuurder overeengekomen huurprijs gewoon van kracht. De huurprijs van de woning is dan terecht geliberaliseerd.

Als er na het ingaan van de huurovereenkomst meer dan zes maanden zijn verstreken kunt u niet meer bij de huurcommissie terecht om te laten vaststellen of uw woning misschien ten onrechte is geliberaliseerd. De huurprijsliberalisatie is nu onverkort van toepassing. Dat betekent dat u niet meer op grond van het puntensysteem de hoogte van de huurprijs kunt toetsen. Voor uw woning geldt geen maximum huurprijs. Voorheen kon u met behulp van het puntensysteem de kwaliteit van uw woning uitdrukken in een aantal punten. Het verkregen puntentotaal correspondeerde vervolgens met een wettelijke maximumhuur. Voor geliberaliseerde woningen is dit stelsel losgelaten en is de huurprijs vrij.
Dat betekent dat de marktwaarde van uw woning richtinggevend zal zijn voor de huurprijs.


Hoe vaak kan de verhuurder de geliberaliseerde huurprijs verhogen?

Het feit dat de huurprijs van uw woning geliberaliseerd is, betekent niet dat uw verhuurder op ieder moment elke huurverhoging kan doorvoeren die hem goeddunkt. Allereerst mag ook de huurprijs van een geliberaliseerde woning niet vaker dan een keer in de twaalf maanden worden verhoogd. Uw verhuurder kan eenmaal per jaar een voorstel tot huurverhoging doen. Of u dat voorstel moet accepteren hangt af van wat er in de huurovereenkomst is geregeld.

Als er in de huurovereenkomst niets is geregeld kan de verhuurder iedere twaalf maanden elk voorstel tot huurverhoging doen dat hij wil. Als u niet instemt met een voorstel tot huurverhoging kan de verhuurder de kantonrechter verzoeken de huurovereenkomst met u te be�indigen. De kantonrechter zal daarmee instemmen als het voorstel van de verhuurder redelijk is en u niet alsnog binnen een maand met de huurverhoging akkoord gaat. Waar de kantonrechter zijn oordeel over de redelijkheid van een huurverhogingsvoorstel op moet baseren, geeft de wet nergens aan.

Het is natuurlijk mogelijk dat de huurverhoging wel in uw huurovereenkomst is geregeld. Bijvoorbeeld dat de huur een keer per jaar wordt aangepast met een bepaald percentage (bijvoorbeeld op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumptie van het Centraal Bureau voor de Statistiek). In dit geval geldt de in de huurovereenkomst afgesproken huurprijswijziging. Uw verhuurder hoeft de huurverhoging niet apart aan te zeggen. Door de huurovereenkomst te ondertekenen bent u namelijk bij voorbaat al akkoord gegaan.


Bestaat de mogelijkheid de geliberaliseerde huurprijste verlagen?

Huurverlaging kunt u alleen afdwingen als in de huurovereenkomst is geregeld dat de huurcommissie om advies kan worden gevraagd over een voorstel tot huurverlaging. Als de huurovereenkomst niets regelt heeft u geen mogelijkheden om huurprijsverlaging af te dwingen.

Wanneer kunt u toch de huurcommissie inschakelen bij geliberaliseerde woningen?

Bindende uitspraken kan de huurcommissie alleen nog doen over de redelijkheid van een overeengekomen huurprijs. Dit om vast te stellen of de huurprijs van uw woning terecht is geliberaliseerd.
Verder komt de huurcommissie bij geliberaliseerde huurprijzen alleen in beeld als in uw huurovereenkomst is afgesproken dat de huurcommissie in geschillen bevoegd is om een advies uit te brengen. Als de verhuurder en u het na een advies nog niet eens worden moet de kantonrechter om een uitspraak worden gevraagd.


Hoeveel servicekosten moet de huurder van een geliberaliseerde woning betalen?

Als de huurprijs van uw woning geliberaliseerd is, betekent dat niet dat ook de servicekosten geliberaliseerd zijn. Als u met uw verhuurder van mening verschilt over de vraag of bepaalde servicekostenposten terecht aan u in rekening zijn gebracht, kunt u de kantonrechter inschakelen. De kantonrechter stelt vast wat er voor welke service moet worden betaald, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verhuurder niet meer in rekening mag brengen dan de werkelijke kosten voorzover ze redelijk zijn.
Bij de huurcommissie kunt u alleen terecht als dat in uw huurovereenkomst is overeengekomen.

Bron: Woonbond - Gelezen: 43689x - 01/01/1970 - [Omhoog]