Vind!  Google Woonhelpdesk Gadget


» Overzicht

Termen en begrippen

 » Huren

Medehuur

Relevante categorieënZoeken op tags


* Wat is een medehuurder?
* Wat is de positie van de echtgenoot van de huurder?
* Wat is het verschil tussen een samenwoner en een medehuurder?
* Wat zijn de gevolgen van het medehuurderschap?
* Hoe kunt u medehuurder worden?
* Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?
* Wie mag er na een scheiding in de woning blijven, de huurder of de medehuurder?


Wat is een medehuurder?

Een medehuurder is iemand die met de huurder samenwoont, met deze een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert en bovendien als medehuurder is erkend. Een samenwoner kan door de verhuurder of door de kantonrechter als medehuurder worden erkend.

Wat is de positie van de echtgenoot van de huurder?

De echtgeno(o)t(e) van de huurder is automatisch medehuurder.
Het maakt dan niet uit of de huurovereenkomst vóór of na het sluiten van het huwelijk is aangegaan. Wanneer één van de echtgenoten tijdens het huwelijk een woning gaat huren, dan is de andere echtgenoot vanzelf medehuurder. Ook al heeft hij de huurovereenkomst niet mede ondertekend.

De echtgeno(o)t(e) van de huurder is automatisch medehuurder. Het maakt dan niet uit of de huurovereenkomst vóór of na het sluiten van het huwelijk is aangegaan.

Wat is het verschil tussen een samenwoner en een medehuurder?

Een samenwoner is iemand die met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert, maar niet is erkend als medehuurder. De medehuurder heeft rechten en plichten die de samenwoner niet heeft.


Wat zijn de gevolgen van het medehuurderschap?

De medehuurder heeft huurbescherming en alle overige rechten en plichten van het huurrecht. De medehuurder is dus ook aansprakelijk voor het betalen van de huur. Als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt, wordt de medehuurder automatisch huurder.

Let op
Als in het gebied, waar de betreffende woonruimte ligt, de Huisvestingswet van toepassing is, wordt de erkende medehuurder niet automatisch huurder als de huurovereenkomst tussen de huurder en de verhuurder eindigt. De medehuurder moet in dit geval binnen twee maanden na beëindiging van de huur een verzoek bij de kantonrechter indienen om de huurovereenkomst als huurder te mogen voortzetten. De kantonrechter wijst dit verzoek alleen af, als de verzoeker geen huisvestingsvergunning kan overleggen. Als de gemeente bereid is de huisvestingsvergunning over te schrijven op naam van de medehuurder, dan is de procedure bij de kantonrechter niet nodig.
Een echtgenoot hoeft niet een dergelijk verzoek tot de kantonrechter te richten.


Hoe kunt u medehuurder worden?

Als u samenwoont, een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder voert en u heeft uw hoofdverblijf in het gehuurde, dan kunt u aan de verhuurder verzoeken om medehuurder te worden. Gaat de verhuurder akkoord dan bent u medehuurder.

Als samenwonen in de huurovereenkomst is verboden dan hoeft u zich daar doorgaans niet aan te storen. Samenwonen wordt tot de persoonlijke levenssfeer gerekend en is vrijwel altijd geoorloofd. Tenzij het samenwonen bijvoorbeeld leidt tot overbewoning of overlast. De verhuurder mag niet - als u een verzoek tot medehuurderschap heeft ingediend - op grond van een samenwoonverbod proberen de huurovereenkomst te beëindigen. Eerst moet de kantonrechter over het verzoek tot medehuurderschap beslissen.
Als de verhuurder niet binnen drie maanden schriftelijk met het verzoek tot medehuurderschap akkoord gaat, kunt u - samen met de huurder en (een) eventuele andere medehuurder(s) - de kanton-rechter verzoeken te bepalen dat u medehuurder wordt.

De kantonrechter mag dit verzoek slechts om drie redenen afwijzen:

1. Als u nog geen twee jaar in de woonruimte uw hoofdverblijf heeft en een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert.
2. Als uw verzoek om het medehuurderschap blijkbaar alleen de bedoeling heeft om op korte termijn huurder te worden (na het vertrek van de huurder met wie u samenwoont). In bepaalde gevallen waarin daarvan duidelijk sprake is, kan de rechter toch van mening zijn dat u medehuurder mag worden. Vraag hiervoor juridisch advies.
3. Indien u vanuit financieel oogpunt onvoldoende waarborg biedt om de huur te kunnen betalen.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Dit begrip is moeilijk precies te omschrijven. Het hangt van allerlei feitelijke omstandigheden en van de intentie van betrokkenen af, of er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding.
Het gaat erom dat u daadwerkelijk in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Een (volwassen) kind, dat nog bij zijn ouders woont, zal niet snel als medehuurder worden erkend, omdat in dat geval in het algemeen geen sprake is van duurzaam samenwonen. Het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers 'naar zijn aard' aflopend. Dit wordt anders als het kind ouder is.
Vanaf de leeftijd van ±35 jaar kan worden gezegd dat wel sprake is van duurzaam samenwonen.


Wie mag er na een scheiding in de woning blijven, de huurder of de medehuurder?

Bij een echtscheiding kan de rechter bepalen wie van de echtgenoten (voorlopig) in de woning mag blijven. De huurder die op de huurovereenkomst is vermeld, heeft geen voorrang. Datzelfde geldt wanneer mensen ongehuwd samenwonen. Als zij de samenwoning willen beëindigen, kan ieder van de (mede)huurders de kantonrechter vragen te bepalen dat de ander de huurovereenkomst niet langer mag voortzetten. De rechter weegt de belangen van beide partijen af. Het resultaat kan zijn dat de medehuurder in de woning blijft, en dat de huurovereenkomst met de huurder niet meer voortgezet wordt.

Bron: Woonbond - Gelezen: 16958x - 01/01/1970 - [Omhoog]