Servicekosten

Relevante categorieën


 » Huren

Zoeken op tags


* Wat wordt er bedoeld met servicekosten?
* Mag de verhuurder voorschotten voor levering en diensten in rekening brengen?
* Welke servicekosten mag de verhuurder in rekening brengen?
* Moet de verhuurder een overzicht van de servicekosten verstrekken?
* Hoe hoog mogen de bijkomende leveringen en diensten zijn?
* Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het overzicht van de verhuurder?
* Welke servicekosten mag de verhuurder niet in rekening brengen?
* Welke servicekosten mag de verhuurder wel in rekening brengen?
* Hoeveel servicekosten moet de verhuurder van een geliberaliseerde woning betalen?


Wat wordt er bedoeld met servicekosten?

De kale huurprijs is de vergoeding die de huurder betaalt voor enkel en alleen het gebruik van de woning. Daarnaast kunnen servicekosten in rekening worden gebracht voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder. Voorbeelden hiervan zijn: de verhuurder betaalt de rekeningen van gas, water en elektra, hij heeft de woonruimte gemeubileerd, hij betaalt het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelasting, de verhuurder doet onderhoud dat voor rekening van de huurder is, maakt het trappenhuis schoon, enz.
Zie ook bij de zogenaamde all-in huur voor het geval waarin de huurder één bedrag betaalt voor zowel de huur als de overige kosten, zonder dat duidelijk is welk deel daarvan bestaat uit huur en welk deel bestaat uit overige kosten.


Mag de verhuurder voorschotten voor leveringen en diensten in rekening brengen?

Ja dat mag, mits dat in de huurovereenkomst is afgesproken.
De verhuurder is wel verplicht elk jaar een gespecificeerd overzicht van de servicekosten te verstrekken.


Welke servicekosten mag de verhuurder in rekening brengen?

Welke kosten er in rekening mogen worden gebracht is afhankelijk van de diensten die de verhuurder ten behoeve van de huurder verricht. Alleen die diensten mogen aan de huurder in rekening worden gebracht, die (in de huurovereenkomst) zijn afgesproken.
De verhuurder kan dus niet eenzijdig beslissen dat in het vervolg de ramen worden gezeemd door een glazenwasser of dat een huismeester wordt aangesteld en dat de huurder daarvoor een bepaald bedrag per maand moet betalen.

Schoonmaakkosten van gemeenschappelijke ruimten mogen als servicekosten doorberekend worden aan de huurders.


Moet de verhuurder een overzicht van de servicekosten verstrekken?

De verhuurder is verplicht om van de kosten die hij aan de huurder in rekening brengt een gespecificeerd overzicht te geven uiterlijk een half jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de servicekosten zijn gemaakt.
Als de huur beëindigd wordt, moet de verhuurder eveneens een overzicht binnen bovengenoemde termijn geven.
Als de verhuurder weigert binnen deze termijn een gespecificeerd overzicht te geven, kan de huurder via de huurcommissie afdwingen dat de verhuurder alsnog een overzicht verstrekt. De huurder kan dit doen uiterlijk binnen twee jaar nadat de termijn is verstreken waarbinnen het overzicht moet zijn verstrekt. Zolang de verhuurder geen gespecificeerd overzicht heeft verstrekt, hoeft de huurder een verhoging van het voorschot niet te betalen.


Hoe hoog mogen de kosten voor de bijkomende leveringen en diensten zijn?

De kosten voor bijkomende leveringen en diensten (servicekosten) mogen niet meer zijn dan de werkelijke en redelijke kosten.
Als bijvoorbeeld de stookkosten hoger uitvallen dan nodig is tengevolge van slecht afgestelde branders of het onvoldoende schoonhouden van de stookinstallatie, dan kan de huurcommissie een deel van de werkelijke kosten voor rekening van de verhuurder laten. Het is immers niet redelijk om dat gedeelte van de kosten in rekening te brengen aan de huurder.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met het overzicht van de verhuurder?

Als overleg met de verhuurder mislukt, kunt u de huurcommissie verzoeken vast te stellen welk bedrag aan servicekosten redelijk is. Het inschakelen van de huurcommissie kost 11 euro.
De uitspraak van de huurcommissie is bindend, tenzij de huurder en/of verhuurder binnen twee maanden na verzending van de uitspraak van de huurcommissie in beroep gaan bij de kantonrechter.
Als een huurder daarom vraagt moet de verhuurder inzage geven in de rekeningen en andere stukken die ten grondslag liggen aan de afrekening.


Welke servicekosten mag de verhuurder niet in rekening brengen?

Zaken waarvoor de huurder al huur betaalt, mogen niet opnieuw in rekening worden gebracht via de servicekosten. Dan zou er immers tweemaal voor dezelfde zaak worden betaald. Te vaak gebeurt dit toch. Het is dus belangrijk om te weten welke zaken een onderdeel van de huurprijs vormen. Hieronder worden een aantal zaken opgesomd waarvan rechters al bepaald hebben, dat ze een onderdeel van de kale huur vormen.

1. Het verhuurdersonderhoud, waaronder het onderhoud aan cv, lift, hydrofoor, stortkoker en overige mechanische installaties mag volgens een aantal huurcommissies en kantonrechters niet in de servicekosten worden opgenomen.
Zogenaamde service-abonnementen mogen meestal wel (voor een deel) doorberekend worden, met name extra service (bijvoorbeeld nacht- en weekendservice).

Het verhuurdersonderhoud aan elektrische installaties mag volgens veel huurcommissies en kantonrechters niet in de servicekosten worden opgenomen.

2. De aanleg van de gemeenschappelijke groenvoorzieningen mag niet doorberekend worden.
Het onderhoud van de groenvoorzieningen, zoals gras maaien en snoeien mag weer wel doorberekend worden.
3. Openbaar toegankelijke parkeerplaatsen en bestratingen mogen niet doorberekend worden.
4. Schade door vernielingen in gemeenschappelijke ruimten mag in principe niet doorberekend worden.
5. Indien de verhuurder een centraal antenne-systeem beheert mogen de vaste kosten niet doorberekend worden.
6. Het eigenaarsdeel van de onroerende zaakbelasting en het rioolrecht mogen niet worden doorberekend.
7. De premie voor de opstalverzekering mag niet worden doorberekend.
8. Beheer- en administratiekosten van de woonruimte mogen niet doorberekend worden, beheer- en administratiekosten van leveringen en diensten weer wel.
9. De huismeester mag niet worden doorberekend voor zover hij werk doet voor de verhuurder.

Welke servicekosten mag de verhuurder wel in rekening brengen?

De belangrijkste servicekosten zijn:

* Het schoonhouden en ontstoppen van afvoeren en goten
* Schoorsteenvegen
* Huisvuilafvoer (reinigingsrecht)
* Zuiveringsrecht
* Glasverzekering
* Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimten
* Het onderhoud van de geiser en vaak ook de boiler
* BTW over door derden verleende service
* Tuinonderhoud
* Kosten van de huismeester, voor zover deze werkzaamheden verricht die eigenlijk voor rekening van de huurder zijn.

Hoeveel servicekosten moet de huurder van een geliberaliseerde woning betalen?

Als de huurprijs van uw woning geliberaliseerd is, betekent dat niet dat ook de servicekosten geliberaliseerd zijn. Als u met uw verhuurder van mening verschilt over de vraag of bepaalde servicekostenposten terecht aan u in rekening zijn gebracht, kunt u de kantonrechter inschakelen. De kantonrechter stelt vast wat er voor welke service moet worden betaald, waarbij als uitgangspunt geldt dat de verhuurder niet meer in rekening mag brengen dan de werkelijke kosten voorzover ze redelijk zijn.
Bij de huurcommissie kunt u alleen terecht als dat in uw huurovereenkomst is overeengekomen.

Bron: Woonbond - Gelezen: 35265x - 01/01/1970 - [Omhoog]